PRIVACYVERKLARING

1. Gegevensbescherming in een overzicht

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitgebreide informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring onder deze tekst.

Het verzamelen van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website vindt plaats door de beheerder van de website. De contactgegevens van deze persoon kunt u vinden in het colofon van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u deze gegevens aan ons mededeelt. Dit kunnen bijv. gegevens zijn die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch bij een bezoek aan de website door onze IT-systemen verzameld. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de opgevraagde pagina's). Het verzamelen van deze gegevens vindt automatisch plaats zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een juiste werking van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen voor de analyse van uw surfgedrag worden gebruikt.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt op elk gewenst moment het recht op gratis informatie over de herkomst, de ontvangers en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt bovendien het recht om de correctie, de blokkering of de verwijdering van deze gegevens te eisen. Hiervoor en voor verdere vragen over het onderwerp gegevensbescherming kunt u op elk gewenst moment via het in het colofon aangegeven adres contact opnemen met ons. Bovendien hebt u het recht van beroep bij de verantwoordelijke toezichthoudende instantie.

Analysetools en tools van derden

Bij het bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dat vindt vooral plaats met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag vindt doorgaans anoniem plaats; het surfgedrag kan niet naar u worden teruggeleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie daarover vindt u in de volgende privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Over de bezwaarmogelijkheden informeren wij u in deze privacyverklaring.

Gebruik van Google Analytics

Wij passen Google Analytics toe om het gebruik van de website te analyseren. De gegevens die daardoor verzameld worden, worden gebruikt om onze website en reclamehandelingen te optimaliseren. 

Google Analytics is een reclameanalysedienst die door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States) beheerd en aangeboden wordt. Google verwerkt de gegevens voor het websitegebruik in onze opdracht en is contractueel verplicht maatregelen te treffen om voor de vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens in te staan.

Tijdens uw websitebezoek worden o.a. volgende gegevens vastgelegd:

  • Opgeroepen pagina's
  • De totstandbrenging van "websitedoelen" (bijv. contactaanvragen en aanmeldingen voor nieuwsbrieven)
  • Uw gedrag op de pagina's (bijvoorbeeld aantal klikken, surfgedrag en de duur van het websitebezoek)
  • Uw locatie bij benadering (land en stad)
  • Uw IP-adres (in verkorte vorm, zodat er geen unieke toekenning mogelijk is)
  • Technische informatie zoals browser, internetaanbieder, eindapparaat en beeldschermresolutie
  • Bron van herkomst van uw bezoek (d.w.z. via welke website of via welk reclamemiddel u bij ons terecht bent gekomen)

Deze gegevens worden aan een server van Google in de VS doorgegeven. Google voldoet daarbij aan de gegevensbeschermingsbepalingen van het "EU-US Privacy Shield"-verdrag ("EU-VS privacyschild").

Google Analytics slaat sinds uw laatste bezoek twee jaar lang cookies op in uw webbrowser. Deze cookies bevatten een volgens het toeval gegenereerde gebruikers-ID waarmee u bij toekomstige websitebezoeken weer herkend kunt worden.

De vastgelegde gegevens worden samen met de volgens het toeval gegenereerde gebruikers-ID opgeslagen waardoor de evaluatie van pseudonieme gebruikersprofielen mogelijk wordt. De gebruikersgerelateerde gegevens worden automatisch na 26 maanden gewist. Overige gegevens blijven in geaggregeerde vorm voor onbepaalde tijd opgeslagen.

Indien u niet akkoord gaat met deze gegevensvastlegging, kunt u deze door de eenmalige installatie van de Browser-Add-ons voor deactivering van Google Analytics verbieden.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. De onderhavige privacyverklaring licht toe welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Deze licht ook toe hoe en met welk doel dat gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen de ongeoorloofde toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Schumacher Packaging GmbH

Friesendorferstraße 4

96237 Ebersdorf bei Coburg

Duitsland

Telefoon: +49 9562 383-0

E-mail: ebersdorf@schumacher-packaging-com

 

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of gezamenlijk met anderen over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-maiadressen e.d.) beslist.

Intrekking van uw toestemming voor de gegevensverwerking

Een groot aantal gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt een al gegeven toestemming op elk gewenst moment intrekken. Daarvoor is een vormloze mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de tot aan de intrekking plaatsgevonden gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast.

Recht van beroep bij de verantwoordelijke toezichthoudende instantie

In geval van schendingen van de regels inzake gegevensbescherming heeft de desbetreffende persoon het recht op beroep bij de verantwoordelijke toezichthoudende instantie. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor juridische vragen op het gebied van bescherming van persoonsgegevens is de persoon die gaat over de bescherming van persoonsgegevens van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van toezichthouders voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u via de volgende link: www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op dataportabiliteit

U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of voor de uitvoering van een contract geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan een derde in een gangbaar, machineleesbaar formaat te laten overhandigen. Als u wilt dat de gegevens direct worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke persoon, vindt dit alleen plaats als dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze website maakt om veiligheidsredenen en voor de bescherming van de overdracht van vertrouwelijke gegevens, zoals bestellingen of aanvragen die u aan ons als webbeheerders stuurt, gebruik van een SSL- of TLS-versleuteling .Een versleutelde verbinding herkent u aan het volgende: de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en het slotsymbool wordt weergeven in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden meegelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

U hebt in het kader van de geldende wettelijke bepalingen op elk gewenst moment het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en evt. het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hiervoor en voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens kunt u op elk gewenst moment via het in het colofon aangegeven adres contact opnemen met ons.

Bezwaar tegen reclamemails

Tegen het gebruik van de in het kader van de colofonplicht gepubliceerde contactgegevens voor de verzending van niet uitdrukkelijk aangevraagd reclame- en informatiemateriaal wordt hiermee bezwaar gemaakt. De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te nemen in geval van ongewenste toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld door middel van spam-e-mails.

 

3. Toezichthouder voor gegevensbescherming

Wettelijk voorgeschreven toezichthouder voor gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een toezichthouder voor gegevensbescherming aangesteld.

Telefoon: +49 9562 383-0

E-mail: datenschutz@schumacher-packaging.com

 

4. Het verzamelen van gegevens op onze website

Cookies

De internetpagina's maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen ervoor om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw computer opgeslagen tot u deze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser bij het volgende bezoek herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in bepaalde gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of volledig uitsluiten en de automatische verwijdering van de cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Cookies die voor de uitvoering van het elektronische communicatieproces of voor de beschikbaarstelling van bepaalde, door u gewenste functies (bijv. de winkelwagenfunctie) zijn vereist, worden op basis van art. 6 lid 1 punt f van het privacyreglement opgeslagen. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde beschikbaarstelling van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

 

Serverlogbestanden

De provider van de pagina's verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde serverlogbestanden die uw browser automatisch aan ons verzendt. Het gaat om het volgende:

•           Browsertype en browserversie

•           Gebruikt besturingssysteem

•           Referer-URL

•           Tijdstip van de serveraanvraag

•           IP-adres

Deze gegevens worden niet met andere gegevensbronnen samengevoegd.

De basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 punt. b van het privacyreglement die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of voorcontractuele maatregelen toestaat.

 

Contactformulier

Als u ons via een contactformulier aanvragen stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u daarin opgegeven contactgegevens voor de bewerking van de aanvraag en voor verdere vragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens vindt dus uitsluitend op basis van uw toestemming plaats (art. 6 lid 1 punt a van het privacyreglement). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Daarvoor is een vormloze mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de tot aan de intrekking plaatsgevonden gegevensverwerkingsprocessen blijft door de intrekking onaangetast.

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons tot u ons verzoekt om deze te verwijderen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. na de afgesloten bewerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onaangetast.

 

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig en informatie waarmee wij kunnen controleren dat u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent en dat u met de ontvangst van de nieuwsbrief akkoord gaat. Meer gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verzending van de aangevraagde informatie en geven wij niet aan derden door.

De verwerking van de in het nieuwsbriefaanmeldformulier ingevoerde gegevens vindt uitsluitend op basis van uw toestemming plaats (art. 6 lid 1 punt a van het privacyreglement). De gegeven toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor de verzending van de nieuwsbrief kunt u op elk gewenst moment intrekken, bijvoorbeeld via de link "Afmelden" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de al plaatsgevonden gegevensverwerkingsprocessen blijft door de intrekking onaangetast.

Uw voor de ontvangst van de nieuwsbrief bij ons vastgelegde gegevens worden door ons tot uw afmelding voor de nieuwsbrief opgeslagen en na de afmelding voor de nieuwsbrief verwijderd. Gegevens die voor andere doelen bij ons zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen van leden) blijven hierdoor onaangetast.

 

CleverReach

Deze website maakt gebruik van CleverReach voor de verzending van nieuwsbrieven. De aanbieder is CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach is een dienst waarmee de nieuwsbriefverzending kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De door u voor de ontvangst van de nieuwsbrief ingevoerde gegevens (bijv. e-mailadres) worden op de servers van CleverReach in Duitsland of Ierland opgeslagen.

Met onze met CleverReach verzonden nieuwsbrief kunnen wij het gedrag van de nieuwsbriefontvanger analyseren. Hierbij kan o.a. worden geanalyseerd hoeveel ontvangers het nieuwsbriefbericht hebben geopend en hoe vaak op welke link in de nieuwsbrief is geklikt. Met behulp van de zogenaamde conversietracking kan bovendien worden geanalyseerd of na het klikken op de link in de nieuwsbrief een vooraf gedefinieerde actie (bijv. de aanschaf van een product op onze website) heeft plaatsgevonden. Meer informatie over de gegevensanalyse met de CleverReach-nieuwsbrief krijgt u via: www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a van het privacyreglement). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de al plaatsgevonden gegevensverwerkingsprocessen blijft door de intrekking onaangetast.

Als u geen analyse door CleverReach wilt, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor stellen wij u in elk nieuwsbriefbericht een bijbehorende link ter beschikking. Bovendien kunt u zich ook direct op de website voor de nieuwsbrief afmelden.

Uw voor de ontvangst van de nieuwsbrief bij ons vastgelegde gegevens worden door ons tot uw afmelding voor de nieuwsbrief opgeslagen en na de afmelding voor de nieuwsbrief van onze servers en van de servers van CleverReach verwijderd. Gegevens die voor andere doelen bij ons zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen van leden) blijven hierdoor onaangetast.

Meer informatie vindt u in de gegevensbeschermingsbepalingen van CleverReach via: www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

 

Afsluiting van een contract over de verwerking van ordergegevens

Wij hebben met CleverReach een contract voor de verwerking van ordergegevens afgesloten en houden ons bij het gebruik van CleverReach volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten.