STOPKA REDAKCYJNA

Schumacher Packaging GmbH
Werk Ebersdorf

Friesendorfer Straße 4
96237 Ebersdorf/DEUTSCHLAND
Telefon: +49 9562 383-0
Telefaks: +49 9562 383-299
ebersdorf(at)schumacher-packaging.comSąd prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Coburgu
Numer rejestru: HRB 4864
NIP: DE 176 919 837
Dyrektor generalny: Björn Schumacher

 

Prawa autorskie i inne prawa do ochrony

Treść niniejszej strony jest chroniona prawem autorskim. Dla celów niekomercyjnych i użytku prywatnego w pojedynczym komputerze może zostać zachowana kopia informacji zawartych na stronie WWW. Materiały graficzne, teksty, logotypy, zdjęcia itd. mogą być pobierane, powielane, kopiowane, modyfikowane, publikowane, przesyłane, transmitowane lub wykorzystywane w inny sposób wyłącznie za pisemną zgodą firmy Schumacher Packaging GmbH. Wymienione na stronie nazwy produktów oraz firm mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub marki. Nieuprawnione ich wykorzystywanie może skutkować roszczeniami odszkodowawczymi lub żądaniem zaprzestania tych praktyk.

Odpowiedzialność

Firma Schumacher Packaging GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody, a w szczególności za bezpośrednie lub pośrednie szkody następcze, utratę danych, utratę zysku, przerwy w pracy systemu lub produkcji, które powstaną wskutek korzystania z niniejszej strony WWW lub pobierania z niej danych. Wykluczenie odpowiedzialności nie zachodzi w przypadku szkody spowodowanej korzystaniem z niniejszej strony WWW lub pobieraniem zamieszczonych na niej danych, jeżeli doszło do umyślnego działania lub rażącego zaniedbania. Powstały w wyniku korzystania ze strony WWW stosunek prawny pomiędzy użytkownikiem a firmą Schumacher Packaging GmbH podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec. Spory prawne pomiędzy kupcami pełnymi (ze wszystkimi uprawnieniami i obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa handlowego), wynikłe z korzystania z niniejszej strony WWW, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby firmy Schumacher Packaging GmbH w Ebersdorfie.