OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE Grupy Schumacher Packaging

 

Ilekroć w poniższych postanowieniach mowa jest o:

1. Dostawcy – jest nim „Schumacher Packaging“ - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krępicach,

2. Odbiorcy – jest nim podmiot zamawiający towar u Dostawcy,

3. Towarze – należy przez to rozumieć wszelkie opakowanie produkowane przez Dostawcę,

4. Umowie – należy przez to rozumieć postanowienia „Ogólnych warunków handlowych”

 


§ 1 ZAWARCIE UMOWY

1. Umowy o przyszłą dostawę zawierane są tylko z uwzględnieniem poniższych warunków.

2. Postanowienia odmienne od zawartych w Umowie będą uwzględnione tylko w przypadku pisemnego potwierdzenia przez Dostawcę.

3. Wszystkie oferty i oświadczenia pozostają do czasu ich pisemnego potwierdzenia niezobowiązujące.

 


§ 2 REALIZACJA DOSTAWY

1. Koszty i ryzyko przesyłki z miejsca siedziby Dostawcy ponosi Odbiorca.

2. Dostawca uprawniony jest do zmniejszenia lub zwiększenia wolumenu dostaw w następującym zakresie: tektura falista do 500 sztuk - 20 %; tektura falista do 3000 sztuk - 15 %; tektura falista powyżej 3000 sztuk -10%; tektura lita do 5.000 sztuk – 25%, tektura lita do 30.000 sztuk – 20%, tektura lita powyżej 30.000 sztuk – 10%.

3. Na fakturze zostanie uwzględniona ilość wydanych Odbiorcy sztuk towaru.

4. Narzędzia, schematy i inne środki pomocnicze są/stają są własnością Dostawcy nawet, gdy zostały wykonane przez Odbiorcę lub przez niego przekazane. Najpóźniej dwa lata po wykonaniu umowy przez Dostawcę ma on prawo dokonać ich utylizacji.

5. Odbiorca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie praw autorskich i ochrony zamówionego towaru. Jeśli Dostawcy znane będą obce prawa autorskie i inne ochronne, wskazane one zostaną Odbiorcy.

 

 


§ 3 PALETYZACJA

1. Towar dostarczany jest Odbiorcy na paletach wymiennych posiadających wartość nowego produktu, które stanowią własność Dostawcy. Dotyczy to także przypadków płyt ochronnych. Odbiorca jest zobowiązany do potwierdzenia przejęcia palet i płyt ochronnych odebranych od Dostawcy na dokumencie wysyłkowym i wzywa do realizacji tego zobowiązania również osoby, którym powierzył wykonanie zobowiązania. Odbiorca po przejęciu towarów umieszczonych na paletach jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu pustych palet tego samego rodzaju i tej samej jakości w tej samej liczbie. Jeśli palety odebrane przez Odbiorcę nie zostaną wymienione na miejscu, Odbiorca jest zobowiązany do dostarczenia z powrotem palet wymiennych w tej samej liczbie, tego samego rodzaju i jakości na swój koszt do Dostawcy. Odbiorca, jeśli nie dokona zwrotu mimo wezwania, jest zobowiązany do zapłaty w terminie kolejnych dwóch tygodni kwoty stanowiącej aktualną wartość przekazanych mu palet wymiennych. Powyższe zasady dotyczą także płyt ochronnych.

2. Dostawca prowadzi w odniesieniu do palet i płyt ochronnych znajdujących się w jego posiadaniu dla Odbiorcy na podstawie dokumentów sprzedaży konto, które dostarcza obu Stronom wiążących informacji o stanie zadłużenia Odbiorcy w zakresie palet i płyt pokrywających. Odbiorca otrzymuje na życzenie w celu uzgodnienia salda wyciąg z tego konta.

 

 


§ 4 TERMIN DOSTAWY

1. Terminy dostaw obowiązują jedynie w przybliżeniu, o ile nie zostały wyraźnie potwierdzone pisemnie, jako wiążące.

2. Termin dostawy liczony jest od daty potwierdzenia zamówienia. W przypadku zmiany potwierdzonego zamówienia, termin dostawy liczy się od chwili potwierdzenia zmiany.

 

 


§ 5 ODBIÓR TOWARU

1. Odbiorca ma obowiązek odebrać zamówiony towar w terminie 7 dniu od daty faksowego lub poprzez pocztę elektroniczną zawiadomienia przez Dostawcę gotowości towaru do odbioru.

2. W przypadku nieodebrania towaru przez Odbiorcę w całości lub części. Dostawca może żądać kary umownej w wysokości 4 PLN dziennie za każdą paletę towaru. Niezależnie od tej kary Odbiorca ponosi koszty magazynowania towaru. Dostawca może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej.

3. W przypadku nieodebrania towaru przez Odbiorcę w terminie 3 miesięcy od terminu oznaczonego w ust. 1 Dostawca uprawniony jest do zniszczenia towaru (utylizacji). W takim przypadku Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Dostawcy odszkodowania w kwocie wartości netto dostawy powiększonego o koszty utylizacji, co nie eliminuje uprawnień Dostawcy określonych wyżej w ustępie 2.

 


§ 6 SIŁA WYŻSZA

1. Jeśli na skutek działania siły wyższej realizacja zamówienia będzie się opóźniać, wówczas uzgodniony termin dostawy wydłuży się o czas trwania tej przeszkody. Dostawca poinformuje Odbiorcę niezwłocznie o zaistnieniu siły wyższej. W pozostałych kwestiach umowa będzie obowiązywać w niezmienionej formie.

2. Jeśli przeszkoda wynikająca z działania siły wyższej trwa dłużej niż 6 tygodni, obie Strony mają prawo do odstąpienia od umowy.

 


§ 7 GWARANCJA,ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

1.Odbiorca ma obowiązek odebrać dostarczony towar w całości.

W przypadku nieodebrania przez Odbiorcą odbioru towaru w całości lub w części, w przypadku odbioru towaru u Odbiorcy, Dostawca może żądać zwrotu poniesionych dodatkowych kosztów transportu. Potencjalne reklamacje rozpatrywane będą przez Dostawcę po odbiorze przez Odbiorcę dostarczonego towaru, zgodnie z poniższymi warunkami.

2. Reklamacje dostarczonego towaru należy zgłosić niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 8 dni roboczych od dnia odbioru towaru. Prawo do zakwestionowania towaru (zgłoszenia reklamacji) wygasa po upływie 2 miesięcy po odbiorze towaru.

3. Reklamacja powinna zostać zgłoszona na piśmie pod rygorem nieważności.

4. Jeśli towar wykazuje wady Dostawca zobowiązany jest do ich usunięcia lub dostarczenia towaru niewadliwego. Dopiero w przypadku nie wykonania dostawy zastępczej w terminie 14 dni, od dnia uznania reklamacji Odbiorca ma prawo żądać stosownego obniżenia ceny.

5. Wada części towaru objętego dostawą nie może być podstawą reklamacji całej dostawy.

6. Dostawca odpowiada za właściwość opakowań odnośnie ich przydatności do określonych zastosowań, tylko po odpowiednim pisemnym zapewnieniu.

7. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za będące w zwyczaju branżowe odchylenia w klejeniu, gładkości jak i w czystości papierów, sklejeniu, zszyciu, kolorze i druku.

8. Podstawą do oceny branżowych lub technicznie niemożliwych do uniknięcia odchyleń są katalogi Niemieckiego Związku Przemysłu Tekturowego (Verband der Wellpappen-Industrie e. V.(VDW) 64295 Darmstadt) oraz norma DIN – oba dokumenty w obowiązującej wersji są dostępne u Dostawcy.

9. Odpowiedzialność odszkodowawcza Dostawcy ograniczona jest kwotą wartości dostawy.

 

 

§ 8 WYSTAWIANIE FAKTUR, TERMINY I SPOSÓB PŁATNOŚCI
 

1. O ile brak jest odrębnego pisemnego uzgodnienia, to obowiązują ceny Dostawcy – loco zakład i loco magazyn, które obejmują załadunek oraz opakowanie.

2. W przypadku dostawy towaru na ponad 4 miesiące po zawarciu umowy Strony muszą uzgodnić stosowną korektę cenową, o ile w międzyczasie w sposób możliwy do udokumentowania zmieni się podstawa kalkulacji dokonywanej przez Dostawcę, zwłaszcza w razie wzrostu cen surowców.

3. O ile strony nie postanowią inaczej termin płatności wynosi 30 dni od dnia wystawienia faktury.

4. Do ustalonej ceny należy doliczyć podatek VAT, który zostaje ujęty w rachunku. Przy zmianie podstawy kalkulacji musi zostać uzgodniona korekta ceny.

5. Zapłata może zostać uregulowana tylko gotówką, przelewem bankowym lub przekazem pocztowym.

6. Przez zapłatę należy rozumieć potwierdzenie przez Bank Dostawcy wpływu środków pieniężnych na jego rachunek, wydanie przez Dostawcę dokumentu kasowego (KP) potwierdzającego zapłatę gotówką lub zaspokojenie się przez Dostawcę z kaucji gwarancyjnej, w rozumieniu par. 9 ust 3.

 


§ 9 OPÓŹNIENIA PŁATNOŚCI

1. Za każdy dzień opóźnienia płatności zostaną Odbiorcy naliczone odsetki ustawowe, obowiązujące w dniu płatności. Dalsze uprawnienia Dostawcy pozostają nienaruszone.

2. Dostawca może wstrzymać się z wykonaniem wszelkich dostaw dla Odbiorcy, do momentu zapłaty przez Odbiorcę zaległych faktur.

3. Dostawca ma prawo w przypadku zalegania przez Odbiorcę z jakąkolwiek płatnością lub przy każdej innej oznace zagrożenia płatności, zastrzegając sobie prawo do ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem umowy, żądać według własnego uznania przedpłaty lub płatności całej ceny w momencie przekazania towaru odbiorcy. Dostawca może ponadto żądać od Odbiorcy wystarczających i możliwych do przyjęcia dla siebie zabezpieczeń, które należy złożyć w terminie wyznaczonym przez Dostawcę.

W szczególności Dostawca ma prawo żądać od Odbiorcy złożenia kaucji gwarancyjnej do dwukrotności kwoty równej cenie, na wyodrębniony rachunek bankowy Dostawcy nr 06 1240 6814 1111 0000 4936 8093 w banku PEKAO S.A., celem zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązania do zapłaty ceny. W przypadku opóźnienia się Odbiorcy z dokonaniem zapłaty, Dostawca ma prawo zaspokoić się z kaucji gwarancyjnej. Dostawca zatrzyma również wówczas narosłe od chwili złożenia kaucji na rachunku bankowym odsetki, jako odsetki za opóźnienie w płatności. W przypadku dokonania zapłaty w terminie kaucja podlegać będzie zwrotowi wraz z oprocentowaniem.

4. W przypadku nie zapłacenia zaległego rachunku w ciągu 10 dni od otrzymania wezwania do natychmiastowej zapłaty, Dostawca ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, co nie wyklucza uprawnienia wynikającego z ust. 1 niniejszego paragrafu, lub może od umowy odstąpić.

 


§ 10 ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

1. Dostarczony towar pozostaje własnością Dostawcy aż do momentu zapłaty ceny w sposób ustalony w § 8.

2. Zastrzeżenie prawa własności na rzecz Dostawcy nie wyklucza praw Odbiorcy do stosowania, przerabiania zbywania dostarczonego towaru w ramach swoich czynności handlowych. Odbiorca nie może jednak towaru takiego używać jako jakiegokolwiek zabezpieczenia lub oddawać w zastaw.

3. Prawo własności Dostawcy nie wygasa, jeżeli dostarczony towar używany będzie jako opakowanie lub zostanie jako materiał opakowaniowy przerobiony. Dostawca pozostanie właścicielem lub współwłaścicielem nowego towaru w takim stosunku w jakim pozostaje wartość rachunkowa dostarczonego przez niego towaru lub przerobionego opakowania.

4. W związku z zastrzeżeniem własności, w przypadku nie uiszczenia ceny przez Odbiorcę dokonuje on przelewu na Dostawcę wszelkich wierzytelności, jakie przysługują mu w stosunku do innych podmiotów, obojętnie z jakiego tytułu - do wysokości stanu zadłużenia.

5. Jeśli jednak wartość przyszłego zabezpieczenia przewyższa o 10 % wartość zabezpieczonych wierzytelności Dostawcy, może on według własnego uznania na wyraźne życzenie Odbiorcy zwolnić go z obowiązków opisanych w pkt.4.

 

 

§ 11  WŁAŚCIWOŚĆ  SĄDU  ORAZ  PRAWA  MATERIALNEGO

Ewentualne spory rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwy Sąd siedziby Dostawcy, przy zastosowaniu polskiego prawa materialnego.

 


§ 12 NIESKUTECZNOŚĆ POSTANOWIEŃ

1. Jeśli poszczególne postanowienia niniejszych warunków ze względów prawnych są nieskuteczne bądź stają się nieskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień.

2. Nieskuteczne postanowienia zostają zastąpione skutecznymi, zbliżonymi w możliwie jak największym stopniu do nieskutecznych postanowień w kwestii celu gospodarczego.


Schumacher Packaging 1/2011