OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE Grupy Schumacher Packaging

 

Ilekroć w poniższych postanowieniach mowa jest o:

1. Dostawcy – jest nim „Schumacher Packaging“ - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krępicach,

2. Odbiorcy – jest nim podmiot zamawiający towar u Dostawcy,

3. Towarze – należy przez to rozumieć wszelkie opakowanie produkowane przez Dostawcę,

4. Umowie – należy przez to rozumieć postanowienia „Ogólnych warunków handlowych”

 


§ 1 ZAWARCIE UMOWY

1. Umowy o przyszłą dostawę zawierane są tylko z uwzględnieniem poniższych warunków.

2. Postanowienia odmienne od zawartych w Umowie będą uwzględnione tylko w przypadku pisemnego potwierdzenia przez Dostawcę.

3. Wszystkie oferty i oświadczenia pozostają do czasu ich pisemnego potwierdzenia niezobowiązujące.

 


§ 2 REALIZACJA DOSTAWY

1. Koszty i ryzyko przesyłki z miejsca siedziby Dostawcy ponosi Odbiorca.

2. Dostawca uprawniony jest do zmniejszenia lub zwiększenia wolumenu dostaw w następującym zakresie: tektura falista do 500 sztuk - 20 %; tektura falista do 3000 sztuk - 15 %; tektura falista powyżej 3000 sztuk -10%; tektura lita do 5.000 sztuk – 25%, tektura lita do 30.000 sztuk – 20%, tektura lita powyżej 30.000 sztuk – 10%.

3. Na fakturze zostanie uwzględniona ilość wydanych Odbiorcy sztuk towaru.

4. Narzędzia, schematy i inne środki pomocnicze są/stają są własnością Dostawcy nawet, gdy zostały wykonane przez Odbiorcę lub przez niego przekazane. Najpóźniej dwa lata po wykonaniu umowy przez Dostawcę ma on prawo dokonać ich utylizacji.

5. Odbiorca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie praw autorskich i ochrony zamówionego towaru. Jeśli Dostawcy znane będą obce prawa autorskie i inne ochronne, wskazane one zostaną Odbiorcy.

 

 


§ 3 PALETYZACJA

1. Towar dostarczany jest Odbiorcy na paletach wymiennych posiadających wartość nowego produktu, które stanowią własność Dostawcy. Dotyczy to także przypadków płyt ochronnych. Odbiorca jest zobowiązany do potwierdzenia przejęcia palet i płyt ochronnych odebranych od Dostawcy na dokumencie wysyłkowym i wzywa do realizacji tego zobowiązania również osoby, którym powierzył wykonanie zobowiązania. Odbiorca po przejęciu towarów umieszczonych na paletach jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu pustych palet tego samego rodzaju i tej samej jakości w tej samej liczbie. Jeśli palety odebrane przez Odbiorcę nie zostaną wymienione na miejscu, Odbiorca jest zobowiązany do dostarczenia z powrotem palet wymiennych w tej samej liczbie, tego samego rodzaju i jakości na swój koszt do Dostawcy. Odbiorca, jeśli nie dokona zwrotu mimo wezwania, jest zobowiązany do zapłaty w terminie kolejnych dwóch tygodni kwoty stanowiącej aktualną wartość przekazanych mu palet wymiennych. Powyższe zasady dotyczą także płyt ochronnych.

2. Dostawca prowadzi w odniesieniu do palet i płyt ochronnych znajdujących się w jego posiadaniu dla Odbiorcy na podstawie dokumentów sprzedaży konto, które dostarcza obu Stronom wiążących informacji o stanie zadłużenia Odbiorcy w zakresie palet i płyt pokrywających. Odbiorca otrzymuje na życzenie w celu uzgodnienia salda wyciąg z tego konta.

 

 


§ 4 TERMIN DOSTAWY

1. Terminy dostaw obowiązują jedynie w przybliżeniu, o ile nie zostały wyraźnie potwierdzone pisemnie, jako wiążące.

2. Termin dostawy liczony jest od daty potwierdzenia zamówienia. W przypadku zmiany potwierdzonego zamówienia, termin dostawy liczy się od chwili potwierdzenia zmiany.

 

 


§ 5 ODBIÓR TOWARU

1. Odbiorca ma obowiązek odebrać zamówiony towar w terminie 7 dniu od daty faksowego lub poprzez pocztę elektroniczną zawiadomienia przez Dostawcę gotowości towaru do odbioru.

2. W przypadku nieodebrania towaru przez Odbiorcę w całości lub części. Dostawca może żądać kary umownej w wysokości 4 PLN dziennie za każdą paletę towaru. Niezależnie od tej kary Odbiorca ponosi koszty magazynowania towaru. Dostawca może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej.

3. W przypadku nieodebrania towaru przez Odbiorcę w terminie 3 miesięcy od terminu oznaczonego w ust. 1 Dostawca uprawniony jest do zniszczenia towaru (utylizacji). W takim przypadku Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Dostawcy odszkodowania w kwocie wartości netto dostawy powiększonego o koszty utylizacji, co nie eliminuje uprawnień Dostawcy określonych wyżej w ustępie 2.

 


§ 6 SIŁA WYŻSZA

1. Jeśli na skutek działania siły wyższej realizacja zamówienia będzie się opóźniać, wówczas uzgodniony termin dostawy wydłuży się o czas trwania tej przeszkody. Dostawca poinformuje Odbiorcę niezwłocznie o zaistnieniu siły wyższej. W pozostałych kwestiach umowa będzie obowiązywać w niezmienionej formie.

2. Jeśli przeszkoda wynikająca z działania siły wyższej trwa dłużej niż 6 tygodni, obie Strony mają prawo do odstąpienia od umowy.

 


§ 7 GWARANCJA,ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

1.Odbiorca ma obowiązek odebrać dostarczony towar w całości.

W przypadku nieodebrania przez Odbiorcą odbioru towaru w całości lub w części, w przypadku odbioru towaru u Odbiorcy, Dostawca może żądać zwrotu poniesionych dodatkowych kosztów transportu. Potencjalne reklamacje rozpatrywane będą przez Dostawcę po odbiorze przez Odbiorcę dostarczonego towaru, zgodnie z poniższymi warunkami.

2. Reklamacje dostarczonego towaru należy zgłosić niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 8 dni roboczych od dnia odbioru towaru. Prawo do zakwestionowania towaru (zgłoszenia reklamacji) wygasa po upływie 2 miesięcy po odbiorze towaru.

3. Reklamacja powinna zostać zgłoszona na piśmie pod rygorem nieważności.

4. Jeśli towar wykazuje wady Dostawca zobowiązany jest do ich usunięcia lub dostarczenia towaru niewadliwego. Dopiero w przypadku nie wykonania dostawy zastępczej w terminie 14 dni, od dnia uznania reklamacji Odbiorca ma prawo żądać stosownego obniżenia ceny.

5. Wada części towaru objętego dostawą nie może być podstawą reklamacji całej dostawy.

6. Dostawca odpowiada za właściwość opakowań odnośnie ich przydatności do określonych zastosowań, tylko po odpowiednim pisemnym zapewnieniu.

7. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za będące w zwyczaju branżowe odchylenia w klejeniu, gładkości jak i w czystości papierów, sklejeniu, zszyciu, kolorze i druku.

8. Podstawą do oceny branżowych lub technicznie niemożliwych do uniknięcia odchyleń są katalogi Niemieckiego Związku Przemysłu Tekturowego (Verband der Wellpappen-Industrie e. V.(VDW) 64295 Darmstadt) oraz norma DIN – oba dokumenty w obowiązującej wersji są dostępne u Dostawcy.

9. Odpowiedzialność odszkodowawcza Dostawcy ograniczona jest kwotą wartości dostawy.

 

 

§ 8 WYSTAWIANIE FAKTUR, TERMINY I SPOSÓB PŁATNOŚCI
 

1. O ile brak jest odrębnego pisemnego uzgodnienia, to obowiązują ceny Dostawcy – loco zakład i loco magazyn, które obejmują załadunek oraz opakowanie.

2. W przypadku dostawy towaru na ponad 4 miesiące po zawarciu umowy Strony muszą uzgodnić stosowną korektę cenową, o ile w międzyczasie w sposób możliwy do udokumentowania zmieni się podstawa kalkulacji dokonywanej przez Dostawcę, zwłaszcza w razie wzrostu cen surowców.

3. O ile strony nie postanowią inaczej termin płatności wynosi 30 dni od dnia wystawienia faktury.

4. Do ustalonej ceny należy doliczyć podatek VAT, który zostaje ujęty w rachunku. Przy zmianie podstawy kalkulacji musi zostać uzgodniona korekta ceny.

5. Zapłata może zostać uregulowana tylko gotówką, przelewem bankowym lub przekazem pocztowym.

6. Przez zapłatę należy rozumieć potwierdzenie przez Bank Dostawcy wpływu środków pieniężnych na jego rachunek, wydanie przez Dostawcę dokumentu kasowego (KP) potwierdzającego zapłatę gotówką lub zaspokojenie się przez Dostawcę z kaucji gwarancyjnej, w rozumieniu par. 9 ust 3.

 


§ 9 OPÓŹNIENIA PŁATNOŚCI

1. Za każdy dzień opóźnienia płatności zostaną Odbiorcy naliczone odsetki ustawowe, obowiązujące w dniu płatności. Dalsze uprawnienia Dostawcy pozostają nienaruszone.

2. Dostawca może wstrzymać się z wykonaniem wszelkich dostaw dla Odbiorcy, do momentu zapłaty przez Odbiorcę zaległych faktur.

3. Dostawca ma prawo w przypadku zalegania przez Odbiorcę z jakąkolwiek płatnością lub przy każdej innej oznace zagrożenia płatności, zastrzegając sobie prawo do ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem umowy, żądać według własnego uznania przedpłaty lub płatności całej ceny w momencie przekazania towaru odbiorcy. Dostawca może ponadto żądać od Odbiorcy wystarczających i możliwych do przyjęcia dla siebie zabezpieczeń, które należy złożyć w terminie wyznaczonym przez Dostawcę.

W szczególności Dostawca ma prawo żądać od Odbiorcy złożenia kaucji gwarancyjnej do dwukrotności kwoty równej cenie, na wyodrębniony rachunek bankowy Dostawcy nr 06 1240 6814 1111 0000 4936 8093 w banku PEKAO S.A., celem zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązania do zapłaty ceny. W przypadku opóźnienia się Odbiorcy z dokonaniem zapłaty, Dostawca ma prawo zaspokoić się z kaucji gwarancyjnej. Dostawca zatrzyma również wówczas narosłe od chwili złożenia kaucji na rachunku bankowym odsetki, jako odsetki za opóźnienie w płatności. W przypadku dokonania zapłaty w terminie kaucja podlegać będzie zwrotowi wraz z oprocentowaniem.

4. W przypadku nie zapłacenia zaległego rachunku w ciągu 10 dni od otrzymania wezwania do natychmiastowej zapłaty, Dostawca ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, co nie wyklucza uprawnienia wynikającego z ust. 1 niniejszego paragrafu, lub może od umowy odstąpić.

 


§ 10 ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

1. Dostarczony towar pozostaje własnością Dostawcy aż do momentu zapłaty ceny w sposób ustalony w § 8.

2. Zastrzeżenie prawa własności na rzecz Dostawcy nie wyklucza praw Odbiorcy do stosowania, przerabiania zbywania dostarczonego towaru w ramach swoich czynności handlowych. Odbiorca nie może jednak towaru takiego używać jako jakiegokolwiek zabezpieczenia lub oddawać w zastaw.

3. Prawo własności Dostawcy nie wygasa, jeżeli dostarczony towar używany będzie jako opakowanie lub zostanie jako materiał opakowaniowy przerobiony. Dostawca pozostanie właścicielem lub współwłaścicielem nowego towaru w takim stosunku w jakim pozostaje wartość rachunkowa dostarczonego przez niego towaru lub przerobionego opakowania.

4. W związku z zastrzeżeniem własności, w przypadku nie uiszczenia ceny przez Odbiorcę dokonuje on przelewu na Dostawcę wszelkich wierzytelności, jakie przysługują mu w stosunku do innych podmiotów, obojętnie z jakiego tytułu - do wysokości stanu zadłużenia.

5. Jeśli jednak wartość przyszłego zabezpieczenia przewyższa o 10 % wartość zabezpieczonych wierzytelności Dostawcy, może on według własnego uznania na wyraźne życzenie Odbiorcy zwolnić go z obowiązków opisanych w pkt.4.

 

 

§ 11  WŁAŚCIWOŚĆ  SĄDU  ORAZ  PRAWA  MATERIALNEGO

Ewentualne spory rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwy Sąd siedziby Dostawcy, przy zastosowaniu polskiego prawa materialnego.

 


§ 12 NIESKUTECZNOŚĆ POSTANOWIEŃ

1. Jeśli poszczególne postanowienia niniejszych warunków ze względów prawnych są nieskuteczne bądź stają się nieskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień.

2. Nieskuteczne postanowienia zostają zastąpione skutecznymi, zbliżonymi w możliwie jak największym stopniu do nieskutecznych postanowień w kwestii celu gospodarczego.


Schumacher Packaging 1/2011

 

 

 

 

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE Schumacher Packaging Sp. z o.o. Zakład Wrocław

Ogólne Warunki Handlowe (dalej OWH) stanowią wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.

OWH stanowią integralną część każdej umowy dostawy zawieranej przez Schumacher Packaging Sp. z o. o.

OWH udostępniane są Odbiorcy w postaci elektronicznej jako załącznik do oferty cenowej.

Stosowanie ogólnych warunków lub innego wzorca umowy Odbiorcy jest wyłączone. Odstępstwo od powyższych reguł może nastąpić jedynie w drodze odrębnego porozumienia z Dostawcą zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Złożenie przez Odbiorcę zamówienia jest równoznaczne z akceptacją OWH i rezygnacją ze stosowania odmiennych od OWH warunków handlowych.

 

Ilekroć w OWH lub umowie szczegółowej dostawy opakowań mowa jest o:

•  Dostawcy – jest nim „Schumacher Packaging" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krępicach

•  Odbiorcy – jest nim każdy podmiot, Odbiorca Towaru u Dostawcy

Towarze – należy przez to rozumieć wszelkie produkty znajdujące się w asortymencie Dostawcy

•   Umowie – należy przez to rozumieć łącznie postanowienia zawarte w ofercie cenowej lub szczegółowej umowie dostawy oraz w OWH

•  Ofercie cenowej – należy przez to rozumieć wysyłaną Odbiorcy kalkulację zawierającą rodzaj i ilość opakowań oraz cenę

•    Zamówieniu – należy przez to rozumieć skierowane do Dostawcy i zgodne z ofertą cenową Zamówienie

•    Potwierdzeniu zamówienia – jest to generowane przez Dostawcę potwierdzenie przyjęcia zamówienia równoznaczne z zawarciem umowy dostawy

•   Magazynie – jest to magazyn Dostawcy położony w Krępicach przy ul. Wrocławskiej nr 66 lub każdy inny magazyn będący w dyspozycji Dostawcy

 

§ 1 Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest dostawa znajdujących się w asortymencie Dostawcy produktów z tektury.

 

§ 2 Zamówienia

1. Dostawy Towaru realizowane są wyłącznie na podstawie zamówień Odbiorcy dokonywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu. Odbiorca składa zamówienia w oparciu o przedstawioną mu ofertę cenową. Zamówienie powinno zawierać co najmniej numer kalkulacji i ilość zamawianego Towaru.

2. Umowa dostawy zostaje zawarta w momencie potwierdzenia Zamówienia przez Dostawcę.

 

§ 3 Narzędzia i prawa autorskie

1. Narzędzia (w tym klisze i wykrojniki), schematy i inne środki pomocnicze niezbędne do wykonania opakowań mogą zostać po upływie półtora roku od realizacji ostatniej dostawy zutylizowane (zniszczone) nawet wówczas, gdy zostały przekazane przez Odbiorcę.

2. Dostawca nie dokonuje kontroli przekazanych rysunków, wzorów użytkowych, szkiców, szablonów itp. pod kątem przestrzegania praw autorskich, własności przemysłowej i pokrewnych. Za naruszenie tych praw całkowitą i wyłączną odpowiedzialność ponosi Odbiorca, który jest zobowiązany na pierwsze pisemne wezwanie Dostawcy zwolnić go od wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.

 

§ 4 Cena

1. Cena Towaru obejmuje koszty transportu do siedziby Odbiorcy o ile inaczej nie ustalono.

2. Koszty narzędzi, w tym klisz i wykrojników, obciążają Odbiorcę, chyba że inaczej ustalono na piśmie.

 

§ 5 Realizacja zamówień

1. Dostawca uprawniony jest do zmniejszenia lub zwiększenia wolumenu dostaw w następującym zakresie: tektura falista do 500 sztuk - 20 %; tektura falista do 3000 sztuk - 15 %; tektura falista powyżej 3000 sztuk -10%; tektura lita do 5.000 sztuk – 25%, tektura lita do 30.000 sztuk – 20%, tektura lita powyżej 30.000 sztuk – 10%.

2. Zamówiony i wyprodukowany Towar przechowywany jest w Magazynie.

3. Świadczenie Dostawcy jest spełnione z chwilą dostarczenia Towaru w miejsce wskazane w potwierdzeniu zamówienia, a w przypadku odbioru osobistego z chwilą wydania Towaru z Magazynu. Z tą samą chwilą ryzyko uszkodzenia i przypadkowej utraty Towaru przechodzi na Odbiorcę.

 

§ 6 Dostawy

1. Data dostawy określona jest w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku zmiany daty dostawy przez Odbiorcę Dostawca prześle kolejne potwierdzenie zamówienia z nową datą dostawy.

2. Dostawca może realizować dostawy częściowe.

3. W przypadku dostawy Towaru do siedziby Odbiorcy obowiązek jego rozładunku obciąża Odbiorcę, który jest zobowiązany zapewnić nieodpłatnie wszelkie niezbędne siły i środki. Kierowcy realizujący dostawę nie są upoważnieni do pomagania przy rozładunku Towaru. W przypadku udzielenia takiej pomocy Dostawca nie ponosi z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.

 

§ 7 Odbiór Towaru

1. Odbiorca ma obowiązek odebrać dostarczony Towar w całości. To samo dotyczy wypadku osobistego odbioru Towaru z Magazynu przez Odbiorcę.

2. W przypadku nieodebrania Towaru w całości lub w części dodatkowe koszty transportu obciążają Odbiorcę.

3. W przypadku nieodebrania Towaru przez Odbiorcę w całości lub części Dostawca może żądać kary umownej w wysokości 4 PLN dziennie za każdą paletę Towaru. Niezależnie od tej kary Odbiorca ponosi koszty magazynowania Towaru. Dostawca może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej.

4. W przypadku nieodebrania Towaru przez Odbiorcę w ciągu 3 miesięcy od pierwotnej daty dostawy Odbiorca upoważnia Dostawcę do zawarcia na koszt i ryzyko Odbiorcy umowy przechowania Towaru z wybraną osobą trzecią.

 

§ 8 Paletyzacja

1. Towar dostarczany jest na paletach wielorazowych lub jednorazowych. Palety podlegają zwrotowi bądź sprzedaży. Dotyczy to także płyt ochronnych. Szczegółowe zasady zależą od ustaleń Odbiorcy z Dostawcą. Odbiorca jest zobowiązany do potwierdzenia przejęcia palet i płyt ochronnych odebranych od Dostawcy na dowodzie dostawy, na którym zamieszczona zostanie ich ilość i rodzaj. Powyższy obowiązek dotyczy także osób, którym Odbiorca powierzył wykonanie tego obowiązku.

2. Dostawca prowadzi systemowy rejestr obrotu paletami oraz płytami ochronnymi. Rejestr zawiera informacje dotyczące ilości, rodzaju palet oraz płyt ochronnych w odniesieniu do każdego dokumentu dostawy.

3. W przypadku braku zwrotu palet lub płyt ochronnych w uzgodnionym przez Dostawcę i Odbiorcę terminie Odbiorca zostanie obciążony równowartością niezwróconych palet lub płyt ochronnych.

 

§ 9 Wystawianie rachunków, terminy i sposób płatności

1. Do ustalonej ceny należy doliczyć podatek VAT, w wysokości obowiązującej w dacie wystawienia faktury, który zostanie ujęty w rachunku. Przy zmianie podstawy kalkulacji musi zostać uzgodniona korekta ceny.

2.  O ile strony nie postanowią inaczej termin płatności wynosi 30 dni od dnia wystawienia faktury.

3. W przypadku złożenia zamówienia z ponad czteromiesięcznym terminem dostawy Strony muszą uzgodnić stosowną korektę cenową, o ile w międzyczasie w sposób możliwy do udokumentowania zmieni się podstawa kalkulacji określonej w ofercie cenowej, zwłaszcza w przypadku wzrostu cen surowców.

4. Zapłata może zostać uregulowana tylko przelewem bankowym.

5. Przez zapłatę należy rozumieć potwierdzenie przez Bank Dostawcy wpływu środków pieniężnych na jego rachunek lub zaspokojenie się przez Dostawcę z kaucji gwarancyjnej.

 

§ 10 Opóźnienia płatności

1. Za każdy dzień opóźnienia w płatności zostaną Odbiorcy naliczone odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3) Ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Dalsze uprawnienia Dostawcy pozostają nienaruszone.

2. Dostawca może wstrzymać się z wykonaniem wszystkich umów zawartych z Odbiorcą do momentu zapłaty zaległych rachunków.

3. Dostawca ma prawo, w przypadku zalegania przez Odbiorcę z jakąkolwiek płatnością lub przy każdej oznace zagrożenia płatności, zastrzegając sobie prawo do dalszych ewentualnych roszczeń związanych z wykonywaniem umowy, żądać według uznania przedpłaty lub płatności całej ceny jeszcze przed rozpoczęciem produkcji. Dostawca może alternatywnie zażądać od Odbiorcy wystarczających i możliwych do przyjęcia przez siebie zabezpieczeń, które należy złożyć w terminie wyznaczonym przez Dostawcę. W szczególności Dostawca ma prawo żądać od Odbiorcy złożenia kaucji gwarancyjnej na wyodrębniony rachunek bankowy Dostawcy nr 06 1240 6814 1111 0000 4936 8093 dla wpłat w PLN oraz nr PL85 1240 3464 1978 0010 5178 5267 SWIFT/BIC: PKOPPLPW dla wpłat w EUR, celem zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązania do zapłaty ceny. W przypadku opóźnienia się przez Odbiorcę z dokonaniem zapłaty, Dostawca ma prawo zaspokoić się z kaucji gwarancyjnej. Dostawca zatrzyma również wówczas narosłe od chwili złożenia kaucji na rachunku bankowym odsetki jako odsetki za opóźnienie w płatności. W przypadku dokonania zapłaty w terminie kaucja podlegać będzie zwrotowi wraz z oprocentowaniem. W przypadku niezapłacenia zaległego rachunku w ciągu 10 dni od otrzymania wezwania do natychmiastowej zapłaty, Dostawca ma prawo rozwiązać wszelkie wiążące go z Odbiorcą umowy ze skutkiem natychmiastowym.

 

§ 11 Prawo odmowy spełnienia świadczenia i odstąpienie

1. W przypadku pogorszenia stosunków majątkowych Odbiorcy po zawarciu umowy (zmiany zdolności płatniczej lub wyroku kredytowego itp.) lub otrzymania o tym wiarygodnej informacji Dostawca jest uprawniony do wstrzymania dalszych świadczeń i żądania ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń lub udzielenia świadczenia „z ręki do ręki”.

2. W razie odmowy udzielenia zabezpieczenia Dostawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy.

 

§ 12 Zastrzeżenie prawa własności

1. Dostarczony Towar pozostaje własnością Dostawcy aż do momentu zapłaty całości ceny.

2. Zastrzeżenie prawa własności na rzecz Dostawcy nie wyklucza praw Odbiorcy do stosowania, przerabiania zbywania dostarczonego towaru w ramach swoich czynności handlowych. Odbiorca nie może jednak towaru takiego używać jako jakiegokolwiek zabezpieczenia lub oddawać w zastaw.

3. Prawo własności Dostawcy nie wygasa, jeżeli dostarczony towar używany będzie jako opakowanie lub zostanie jako materiał opakowaniowy przerobiony. Dostawca pozostanie właścicielem lub współwłaścicielem nowego towaru w takim stosunku w jakim pozostaje wartość rachunkowa dostarczonego przez niego towaru lub przerobionego opakowania.

4. W związku z zastrzeżeniem własności, w przypadku nieuiszczenia ceny przez Odbiorcę dokonuje on przelewu na Dostawcę wszelkich wierzytelności, jakie przysługują mu w stosunku do innych podmiotów, obojętnie z jakiego tytułu - do wysokości stanu zadłużenia.

5. Jeśli jednak wartość przyszłego zabezpieczenia przewyższa o 10 % wartość zabezpieczonych wierzytelności Dostawcy, może on według własnego uznania na wyraźne życzenie Odbiorcy zwolnić go z obowiązków opisanych w pkt.4.

 

§ 13 Reklamacje

1. Odbiorca zobowiązany jest sprawdzić Towar przy jego odbiorze i w przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń dokonać o tym stosownej wzmianki na dowodzie dostawy. W przypadku braku poczynienia wzmianki odpowiedzialność Dostawcy z tytułu uszkodzeń Towaru powstałych w transporcie jest wyłączona.

2. Reklamacje dostarczonego Towaru należy zgłosić niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 8 dni roboczych od dnia odbioru Towaru. Prawo do zakwestionowania towaru (zgłoszenia reklamacji) wygasa po upływie dwóch miesięcy po odbiorze Towaru.

3. Reklamacja powinna zostać zgłoszona na piśmie pod rygorem nieważności. Odbiorca powinien przy reklamacji przedstawić próbkę reklamowanego Towaru.

4. Jeżeli Towar wykazuje wady Dostawca w pierwszej kolejności zobowiązany jest do ich usunięcia lub dostarczenia Towaru niewadliwego. Dopiero w przypadku niewykonania dostawy zastępczej w terminie 14 dni od dnia uznania reklamacji Odbiorca ma prawo żądać stosownego obniżenia ceny.

5. Wada części Towaru objętego dostawą nie może być podstawą reklamacji całej dostawy.

6. Dostawca odpowiada za właściwości opakowań odnośnie ich przydatności do określonych zastosowań tylko po odpowiednim pisemnym zapewnieniu.

7. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za będące w zwyczaju branżowe i techniczne odchylenia w klejeniu, gładkości, jak i w czystości papierów, sklejeniu, zszyciu, kolorze i druku.

8. Podstawą do oceny powyższych odchyleń są katalogi Niemieckiego Związku Przemysłu Tekturowego (Verband der Wellpappen-Industrie e. V.(VDW) 64295 Darmstadt) oraz norma DIN – oba dokumenty w obowiązującej wersji są dostępne u Dostawcy.

§ 14 Siła wyższa

1.Jeśli na skutek działania siły wyższej realizacja zamówienia będzie się opóźniać, wówczas uzgodniony termin dostawy wydłuży się o czas trwania tej przeszkody. Dostawca poinformuje Odbiorcę niezwłocznie o zaistnieniu siły wyższej. W pozostałych kwestiach umowa będzie obowiązywać w niezmienionej formie.

2. Jeśli przeszkoda wynikająca z działania siły wyższej trwa dłużej niż 6 tygodni, obie Strony mają prawo do odstąpienia od umowy.

 

§ 15 Postanowienia końcowe

1. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek sądu lub organu administracyjnego zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy zachowują pełną moc i skuteczność.

2. W sprawach nieuregulowanych w OWH zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Możliwość dokonywania potrąceń z roszczeniami Dostawcy jest wyłączona.

4. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwy Sąd siedziby Dostawcy, przy zastosowaniu polskiego prawa materialnego.

5. Odpowiedzialność odszkodowawcza Dostawcy ograniczona jest wartością Zamówienia.

 

© Schumacher Packaging, Krępice październik 2019

 

 

 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

Schumacher Packaging Sp. z o.o. Plant Wrocław

 

The General Terms and Conditions (hereinafter the GTC) constitute a model agreement in the sense of art. 384 § 1 of the Civil Code.

The GTC are an integral part of every delivery agreement concluded by Schumacher Packaging Sp. z o. o.

GTC are made available to the Customer in electronic form as an attachment to the price offer.

Application of the general conditions or other template of the Customer's agreement is ruled out. An exception from the above rules may only take place by way of a separate agreement with the Supplier concluded in writing under pain of nullity.

Placing an order by the Customer is equivalent to accepting the GTC and resigning from using commercial terms different from the GTC.

 

Whenever the GTC or detailed packaging delivery agreement refers to:

Supplier – shall mean “Schumacher Packaging” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [limited liability company] with its registered office in Krępice

Customer – shall mean every Customer’s entity collecting the Goods from the Supplier

Goods – shall mean as all products included in the Supplier’s offer

Agreement – shall mean jointly as the provisions contained in the price offer or detailed delivery agreement and the GTC

Price offer – shall mean calculation sent to the Customer, containing the type and number of packaging and the price

Order – shall mean an Order directed to the Supplier and consistent with the price offer

Order confirmation – shall mean the confirmation of order acceptance generated by the Supplier, which is equivalent to the conclusion of the delivery agreement

Warehouse – shall mean the Supplier’s warehouse located in Krępice at ul. Wrocławska No. 66 or any other warehouse at the Supplier’s disposal

 

§ 1 Subject of the Agreement

The subject of the Agreement is the delivery of cardboard products from the Supplier's offer.

 

§ 2 Orders

1. Deliveries of the Goods shall be made only on the basis of the Customer's orders made via e-mail or fax. The Customer shall place the orders based on the price offer presented to it. The order should contain at least the calculation number and quantity of the ordered Goods.

2. The delivery agreement shall be concluded upon confirmation of the Order by the Supplier.

 

§ 3 Tools and copyrights

1. Tools (including plates and cutting dies), diagrams and other auxiliary tools necessary to make packaging may be utilized (destroyed) one and a half year after the last delivery, even if they were handed over by the Customer.

2. The Supplier shall not inspect the submitted drawings, utility models, sketches, templates etc. in terms of compliance with the copyrights, industrial property and related property. The sole and exclusive liability for the violation of these rights shall be borne by the Customer, who is obliged to release the Supplier from all liability in this respect to its first written request.

 

§ 4 Price

1. The price of the Goods includes transport costs to the Customer's headquarters, unless agreed otherwise.

2. The costs of tools, including plates and cutting dies, shall be borne by the Customer, unless otherwise agreed in writing.

 

§ 5 Order completion

1. The Supplier shall be entitled to reduce or increase the volume of deliveries within the following scope: corrugated board up to 500 pieces - 20%; corrugated board up to 3000 pieces - 15%; corrugated board over 3000 pieces -10%; solid cardboard up to 5,000 pieces - 25%, solid cardboard up to 30,000 pieces - 20%, solid cardboard over 30,000 pieces - 10%.

2. The ordered and manufactured Goods shall be stored in the Warehouse.

3. The Supplier's service shall be fulfilled upon delivery of the Goods to the place indicated in the order confirmation and, in the case of personal collection, upon the release of the Goods from the Warehouse. At the same time, the risk of damage and accidental loss of the Goods shall be passed to the Customer.

 

§ 6 Deliveries

1. The delivery date shall be specified in the order confirmation. If the Customer changes the delivery date, the Supplier shall send another order confirmation with a new delivery date.

2. The Supplier may make partial deliveries.

3. In the case of delivery of the Goods to the Customer's seat, the obligation to unload it shall be borne by the Customer, who shall be obliged to provide all necessary forces and resources free of charge. Drivers performing the delivery shall not be authorized to assist in unloading the Goods. If such assistance is provided, the Supplier shall not be liable in this respect.

 

§ 7 Goods collection

1. The Customer shall be obliged to collect the delivered Goods in full. The same applies to the case of personal collection of Goods from the Warehouse by the Customer.

2. If the Goods are not collected in full or in part, the Customer shall bear additional costs of transport.

3. If the Customer fails to collect the Goods in full or in part, the Supplier may request a contractual penalty of PLN 4 per day for each pallet of the Goods. Regardless of this penalty, the Customer shall bear the costs of storing the Goods. The Supplier may claim damages exceeding the amount of the contractual penalty.

4. If the Customer fails to collect the Goods within 3 months of the original delivery date, it shall authorize the Supplier to conclude an agreement for the storage of the Goods with the selected third party at the expense and risk of the Customer.

 

§ 8 Palletization

1. Goods shall be delivered on reusable or disposable pallets. The pallets shall be subject to return or sale. This shall also apply to protective plates. Detailed rules depend on the arrangements of the Customer with the Supplier. The Customer is obliged to confirm the takeover of the pallets and protective plates received from the Supplier on the delivery note, which will include their quantity and type. The above obligation shall also apply to persons to whom the Customer entrusted with the performance of this obligation.

2. The Supplier shall keep a system register of trade in pallets and protective plates. The register shall contain information on the quantity, type of pallets and protective plates for each delivery document.

3. If the pallets or protective plates are not returned by the deadline agreed by the Supplier and the Customer, the Customer shall be charged the equivalent of the non-returned pallets or protective plates.

 

§ 9 Issuance of invoices, deadlines and methods of payments

1. A VAT should be added to the agreed price, in the amount applicable on the date of issue of the invoice, which will be included in the bill. When changing the calculation basis, a price adjustment must be agreed.

2.  Unless the parties agree otherwise, the payment deadline shall be 30 days as of the invoice date.

3. If an order is placed with a delivery period of more than four months, the Parties must agree an appropriate price adjustment, provided that in the meantime the basis for the calculation specified in the price offer changes in a documentable manner, especially in the event of an increase in the prices of raw materials.

4. Payment can only be made by bank transfer.

5. Payment shall mean the confirmation by the Supplier's Bank of the receipt of cash on its account or satisfaction by the Supplier of a guarantee deposit.

 

§ 10 Delays in payment

1. The Customer shall be charged statutory interest for delay in commercial transactions, referred to in Art. 4 point 3) of the Act of 8 March 2013 on payment deadlines in commercial transactions, per day of delay in payment. The Supplier's further rights shall remain unaffected.

2. The Supplier may refrain from performing all the agreements concluded with the Customer until it pays the overdue bills.

3. If the Customer is in arrears with any payment or at any sign of a threat to payment, the Supplier shall have the right to demand prepayment or payment of the entire price at the discretion before production, reserving the right to further possible claims related to the performance of the agreement. Alternatively, the Supplier may require from the Customer sufficient and acceptable collateral to be submitted within the time limit set by the Supplier. In particular, the Supplier shall have the right to demand from the customer to make guarantee deposit on a separate bank account of the Supplier No. 06 1240 6814 1111 0000 4936 8093 for payments in PLN and No. PL85 1240 3464 1978 0010 5178 5267 SWIFT/BIC: PKOPPLPW for payments in EUR, to secure due performance of the obligation to pay the price. If the Customer is in delay with the payment, the Supplier shall have the right to satisfy the guarantee deposit. The Supplier shall also keep the interest accrued since the deposit in the bank account as interest for late payment. If the payment is made on time, the deposit shall be refunded along with the interest rate. In the event of failure to pay the overdue invoice within 10 days as of receiving the request for immediate payment, the Supplier shall have the right to terminate any agreement binding with the Customer with immediate effect.

 

§ 11 Right to refuse performance and withdrawal

1. In the event of deterioration of the Customer's property relations after the conclusion of the agreement (change in the ability to pay or credit judgement, etc.) or the receipt of reliable information about it, the Supplier shall be entitled to withhold further services and demand to provide appropriate security or to provide a “hand-in-hand” payment.

2. In the event of refusal to provide security, the Supplier shall be entitled to withdraw from the agreement with immediate effect for reasons attributable to the Customer.

 

§ 12 Retention of title

1. The delivered Goods shall remain the property of the Supplier until payment of the entire price.

2. The retention of title to the Supplier shall not exclude the Customer's rights to use, modify and dispose of the delivered Goods as part of its commercial activities. The Customer may not, however, use such Goods as any security or pledge.

3. The Supplier's ownership shall not expire if the delivered Goods are used as packaging or are processed as packaging material. The Supplier shall remain the owner or co-owner of a new good in such a proportion as the accounting value of the good delivered by it or the converted packaging.

4. In connection with the reservation of ownership, in the event of a failure to pay the price by the Customer, it shall transfer to the Supplier all claims that it owes to other entities, regardless of the title - up to the amount of the debt.

5. However, if the value of the future collateral exceeds the value of the Supplier's secured claims by 10%, it may, at its own discretion, at the Customer's explicit request, release it from the obligations specified in point 4.

 

§ 13 Complaints

1. The Customer is obliged to check the Goods upon receipt and, in the event of deficiencies or damages, to make an appropriate mention on the delivery note. In the absence of any mention made, the Supplier's liability for damage to the Goods arising in transport shall be excluded.

2. Complaints about the delivered Goods should be reported immediately and within 8 business days as of receipt of the Goods at the latest. The right to question the Goods (making a complaint) shall expire two months after the receipt of the Goods.

3. The complaint should be submitted in writing, otherwise being null and void. When making a complaint, the Customer should present a sample of the Goods being complained.

4. If the Goods show defects, the Supplier shall first of all be obliged to remove them or deliver non-defective Goods. Only in the event of failure to make a replacement delivery within 14 days of accepting the complaint, the Customer shall have the right to demand an appropriate price reduction.

5. A defect of a part of the Goods covered by the delivery cannot be the basis for complaints about the entire delivery.

6. The Supplier shall be responsible for the properties of packaging regarding its suitability for specific applications only after appropriate written assurance.

7. The Supplier shall not be liable for industry and technical custom deviations in gluing, smoothness and cleanliness of paper, gluing, stitching, colour and printing.

8. The basis for the assessment of the above deviations are the catalogues of the German Union of the Cardboard Industry (Verband der Wellpappen-Industrie e. V.(VDW) 64295 Darmstadt) and DIN standard – both documents in the valid versions are available at the Supplier.

 

§ 14 Force majeure

1.If, as a result of force majeure, the performance of the order is delayed, then the agreed delivery date shall be extended by the duration of this obstacle. The Supplier shall inform the Customer immediately of force majeure. In all other matters, the agreement shall apply unchanged.

2. If the obstacle resulting from force majeure lasts longer than 6 weeks, both Parties shall have the right to withdraw from the agreement.

 

§ 15 Final provisions

1. If any of the provisions of this Agreement are void or ineffective by operation of law or a final or legally valid decision of any court or administrative authority, the remaining provisions of this Agreement shall remain in full force and effect.

2. In matters not covered by the GTC, relevant provisions of the Civil Code shall apply.

3. The possibility of making deductions with the Supplier's claims shall be ruled out.

4. Possible disputes shall be settled by the competent court of the Supplier's registered office, while applying the Polish substantive law.

5. The Supplier's liability for damages shall be limited by the value of the Order.

 

© Schumacher Packaging, Krępice October 2019

 

 

 

 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Schumacher Packaging Sp. z o.o. Werk Wrocław

 

 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend AGB) stellen ein Vertragsmuster  im Sinne von Art. 384 § 1 des polnischen Bürgerlichen Gesetzbuches dar.

Die AGB sind Bestandteil jedes von Schumacher Packaging Sp. z. o.o. abgeschlossenen Liefervertrages.

Die AGB werden dem Kunden in elektronischer Form als Anlage zum Preisangebot zur Verfügung gestellt.

Die Anwendung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder anderer Vertragsmuster des Kunden ist ausgeschlossen. Eine Abweichung von diesen Regelungen kann nur durch gesonderte Vereinbarung mit dem Lieferanten erfolgen, die der Schriftform bei sonstiger Nichtigkeit bedarf.

Eine Kundenbestellung gilt als Zustimmung der AGB und als Rücktritt von der Verwendung sonstiger, von den AGB abweichender Geschäftsbedingungen.

 

Beziehen sich die AGB oder der detaillierte Verpackungsliefervertrag auf die unterstehenden Begriffe, so gilt Folgendes:

Lieferant – „Schumacher Packaging" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mit dem Sitz in Krępice.

Kunde - jedes Unternehmen, das Ware beim Lieferanten bestellt.

Ware - alle Produkte im Sortiment des Lieferanten.

Vertrag  - gemeinsame Bestimmungen im Preisangebot oder im detaillierten Liefervertrag sowie der AGB.

Preisangebot – die dem Kunden zugesandte Kalkulation mit Angabe der Art und der Anzahl von Verpackungen sowie der Preis.

Bestellung – die an den Lieferanten gerichtete und mit dem Preisangebot konforme Bestellung.

Auftragsbestätigung - die vom Lieferanten erstellte Auftragsbestätigung, die dem Abschluss des Liefervertrages gleichkommt.

Lager - ist das Lager des Lieferanten in Krępice, ul. Wrocławska 66, oder jedes andere dem Lieferanten zur Verfügung stehende Lager.

 

§ 1 Vertragsgegenstand

Vertragsgegenstand ist die Lieferung von Well- und Vollpappware aus dem Sortiment des Lieferanten.

 

§ 2 Bestellungen

1. Warenlieferungen erfolgen nur aufgrund von Kundenbestellungen per E-Mail oder Fax. Der Kunde bestellt anhand des ihm vorgelegten Preisangebots. Die Bestellung sollte mindestens die Kalkulationsnummer und die Menge der bestellten Ware enthalten.

2. Der Liefervertrag wird mit der Auftragsbestätigung durch den Lieferanten abgeschlossen.

 

§ 3 Werkzeuge und Urheberrechte

1. Werkzeuge (einschließlich Klischees und Stanzwerkzeuge), Schemen und sonstige Hilfsmittel, die zur Herstellung der Verpackung erforderlich sind, dürfen eineinhalb Jahre nach der letzten Lieferung entsorgt (vernichtet) werden, auch wenn sie vom Kunden übergeben wurden.

2. Der Lieferant prüft eingereichte Zeichnungen, Gebrauchsmuster, Skizzen, Vorlagen usw. nicht auf Übereinstimmung mit Urheberrechten, gewerblichem Eigentum und verwandten Rechten. Für den Verstoß gegen diese Rechte haftet ausschließlich der Kunde, der auf erstes schriftliches Verlangen des Lieferanten verpflichtet ist, ihn von jeder diesbezüglichen Haftung freizustellen.

 

§ 4 Preis

1. Der Preis der Ware schließt die Transportkosten zum Hauptsitz des Kunden ein, sofern nichts anderes vereinbart ist.

2. Die Kosten für Werkzeuge, einschließlich Klischees und Stanzwerkzeuge, trägt der Kunde, sofern nicht anders schriftlich vereinbart.

 

§ 5 Auftragsabwicklung

1. Der Lieferant ist berechtigt, die Liefermenge in folgendem Umfang zu verringern oder zu erhöhen: Wellpappe bis 500 Stück - 20%; Wellpappe bis zu 3000 Stück - 15%; Wellpappe über 3000 Stück -10%; Vollpappe bis zu 5000 Stück - 25%, Vollpappe bis zu 30 000 Stück - 20%, Vollpappe über 30 000 Stück - 10%.

2. Die bestellte und gefertigte Ware wird im Lager aufbewahrt.

3. Die Leistung des Lieferanten ist mit Anlieferung der Ware an dem in der Auftragsbestätigung angegebenen Ort und bei persönlicher Abholung mit Herausgabe der Ware aus dem Lager erbracht. Ab diesem Zeitpunkt geht die Gefahr der Beschädigung und des zufälligen Verlustes der Ware auf den Kunden über.

 

§ 6 Lieferungen

1. Der Liefertermin ist in der Auftragsbestätigung angegeben. Wenn der Kunde den Liefertermin ändert, sendet der Lieferant eine weitere Auftragsbestätigung mit einem neuen Liefertermin.

2. Der Lieferant ist zu Teillieferungen berechtigt.

3. Bei der Lieferung der Ware zum Kundensitz ist diese durch den Kunden zu entladen und der Kunde hat alle erforderlichen Kräfte und Mittel kostenlos zur Verfügung zu stellen. Fahrer, die die Lieferung ausführen, sind nicht befugt, beim Entladen der Ware zu helfen. Wird eine solche Hilfe geleistet, übernimmt der Lieferant keinerlei Verantwortung dafür.

 

§ 7 Abholung der Ware

1. Der Kunde ist verpflichtet, die gelieferte Ware vollständig abzuholen. Gleiches gilt für die persönliche Abholung von Waren aus dem Lager durch den Kunden.

2. Wird die Ware weder komplett noch teilweise abgeholt, gehen zusätzliche Transportkosten zu Lasten des Kunden.

3. Wird die Ware vom Kunden weder komplett noch teilweise abholt, so kann der Lieferant eine Vertragsstrafe von 4 PLN pro Tag für jede Palette der Ware verlangen. Ungeachtet dieser Strafe trägt der Kunde die Kosten für die Lagerung der Ware. Der Lieferant kann über die Vertragsstrafe hinausgehende Schadensersatzansprüche geltend machen.

4. Wird die Ware vom Kunden nicht innerhalb von 3 Monaten nach dem ursprünglichen Liefertermin abholt, ermächtigt der Kunde den Lieferanten, mit dem ausgewählten Dritten auf Kosten und Gefahr des Kunden einen Vertrag über die Lagerung der Ware abzuschließen.

 

§ 8 Palettierung

1. Die Waren werden auf Mehrweg- oder Einwegpaletten geliefert. Die Paletten sind zum Umtausch oder Verkauf bestimmt. Dies gilt auch für Schutzplatten. Detaillierte Regeln hängen von den Vereinbarungen des Kunden mit dem Lieferanten ab. Der Kunde ist verpflichtet, die Übernahme der vom Lieferanten erhaltenen Paletten und Schutzplatten auf dem Lieferschein mit Angabe von Menge und Art zu bestätigen. Die vorstehende Verpflichtung gilt auch für Personen, denen der Kunde die Erfüllung dieser Verpflichtung anvertraut hat.

2. Der Lieferant führt ein Systemregister für Paletten und Schutzplatten. Das Register enthält Angaben zu Menge, Art der Paletten und Schutzplatten für jeden Lieferbeleg.

3. Erfolgt keine Rücksendung von Paletten oder Schutzplatten innerhalb der vom Lieferanten und dem Kunden vereinbarten Frist, wird dem Kunden der Gegenwert von nicht zurückgesandten Paletten oder Schutzplatten in Rechnung gestellt.

 

 

§ 9 Rechnungsstellung, Termine und Zahlungsweise

1. Zum vereinbarten Preis ist die Mehrwertsteuer in Höhe des Betrags hinzuzurechnen, der zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung gilt und in der Rechnung enthalten ist. Bei Änderung der Berechnungsgrundlage muss eine Preisanpassung vereinbart werden.

2. Sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren, beträgt die Zahlungsfrist 30 Tage ab Rechnungsdatum.

3. Bei einer Bestellung mit einer Lieferzeit von mehr als vier Monaten müssen die Vertragsparteien eine angemessene Preisanpassung vereinbaren, sofern sich in der Zwischenzeit die im Preisangebot angegebene Berechnungsgrundlage nachweislich ändert, insbesondere bei einem Anstieg der Rohstoffpreise.

4. Die Zahlung kann nur per Überweisung erfolgen.

5. Als Zahlung gilt die Bestätigung des Geldeingangs auf das Konto des Lieferanten durch seine Bank oder die Befriedigung aus der Garantiekaution durch den Lieferanten.

 

§ 10 Zahlungsverzug

1. Für jeden Tag des Zahlungsverzuges werden dem Kunden die gesetzlichen Verzugszinsen für Handelsgeschäfte verrechnet, gemäß Art. 4 Pkt. 3) des Gesetzes vom 8. März 2013 über Zahlungsbedingungen im Geschäftsverkehr. Weitergehende Rechte des Lieferanten bleiben unberührt.

2. Der Lieferant kann von der Erfüllung aller mit dem Kunden abgeschlossenen Verträge bis zur Zahlung von überfälligen Rechnungen absehen.

3. Der Lieferant ist berechtigt, bei Zahlungsverzug des Kunden oder bei Anzeichen einer Zahlungsbedrohung weitere etwaige Ansprüche aus der Vertragserfüllung geltend zu machen, Vorauszahlung oder Zahlung des gesamten Preises nach seiner Wahl vor Beginn der Herstellung zu verlangen. Alternativ kann der Lieferant den Kunden auffordern, innerhalb der vom Lieferanten gesetzten Frist ausreichende und annehmbare Sicherheiten einzurichten. Insbesondere hat der Lieferant das Recht, vom Kunden die Hinterlegung einer Garantiekaution auf einem separaten Bankkonto des Lieferanten Nr. 06 1240 6814 1111 0000 4936 8093 für Zahlungen in PLN und Nr. PL85 1240 3464 1978 0010 5178 5267 SWIFT/BIC: PKOPPLPW für Zahlungen in EUR zu verlangen, um die ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung zur Zahlung des Preises sicherzustellen. Bei Zahlungsverzug des Kunden hat der Lieferant das Recht, die Garantiekaution in Anspruch zu nehmen. Der Lieferant behält auch die seit Einzahlung der Kaution auf dem Bankkonto aufgelaufenen Zinsen als Verzugszinsen. Bei rechtzeitiger Zahlung wird die Kaution zusammen mit der Verzinsung zurückerstattet. Wenn die überfällige Rechnung nicht innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Aufforderung zur sofortigen Zahlung bezahlt wird, hat der Lieferant das Recht, den mit dem Kunden abgeschlossenen Vertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen.

 

§ 11 Recht zur Leistungsverweigerung und Rücktritt

1. Bei einer Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Kunden nach Vertragsabschluss (Änderung der Zahlungs- oder Kreditwürdigkeit usw.) oder dem Erhalt zuverlässiger Informationen diesbezüglich ist der Lieferant berechtigt, weitere Leistungen zurückzuhalten und die Stellung einer angemessenen Sicherheit oder eine „von Hand zu Hand“ -Leistung zu verlangen.

2. Bei Verweigerung der Sicherheitsleistung ist der Lieferant berechtigt, aus vom Kunden zu vertretenden Gründen mit sofortiger Wirkung vom Vertrag zurückzutreten.

 

§ 12 Eigentumsvorbehalt

1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Preises Eigentum des Lieferanten.

2. Der Eigentumsvorbehalt gegenüber dem Lieferanten schließt nicht das Recht des Kunden aus, die gelieferte Ware im Rahmen seiner gewerblichen Tätigkeit zu nutzen, zu verändern und zu veräußern. Der Kunde darf diese Ware jedoch nicht als Sicherheit oder Verpfändung verwenden.

3. Das Eigentum des Lieferanten erlischt nicht, wenn die gelieferte Ware als Verpackung verwendet oder als Verpackungsmaterial verarbeitet wird. Der Lieferant bleibt Eigentümer oder Miteigentümer einer neuen Ware in einem Verhältnis nach dem Buchwert der von ihm gelieferten Ware oder der verarbeiteten Verpackung.

4. Im Zusammenhang mit dem Eigentumsvorbehalt tritt der Kunde bei Nichtbezahlung des Preises alle dem Lieferanten zustehenden Forderungen gegenüber anderen Rechtsträgern, gleich aus welchem Grund, an den Lieferanten ab - bis zur Höhe der Forderung.

5. Übersteigt der Wert der künftigen Sicherheiten jedoch den Wert der gesicherten Forderungen des Lieferanten um 10%, so kann er ihn auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden nach eigenem Ermessen von den Pflichten aus dem Pkt. 4 befreien.

 

§ 13 Reklamationen

1. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware bei Erhalt zu überprüfen und bei Mängeln oder Beschädigungen auf dem Lieferschein entsprechend zu vermerken. Die Haftung des Lieferanten für Transportschäden ist ausgeschlossen, sofern nicht anders angegeben.

2. Reklamationen über die gelieferte Ware sind unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 8 Werktagen ab dem Datum des Wareneingangs zu melden. Das Recht zur Beanstandung der Ware (Reklamation) erlischt zwei Monate nach Erhalt der Ware.

3. Die Reklamation ist schriftlich einzureichen, andernfalls ist sie nichtig. Der Kunde hat bei der Einreichung der Reklamation ein Muster der reklamierten Ware vorzulegen.

4. Weist die Ware Mängel auf, ist der Lieferant zunächst verpflichtet, diese zu beseitigen oder eine nicht mangelhafte Ware zu liefern. Erst bei Nichterfüllung einer Ersatzlieferung innerhalb von 14 Tagen nach Annahme der Reklamation hat der Kunde das Recht, eine angemessene Preisminderung zu verlangen.

5. Ein Mangel eines Teils der gelieferten Ware kann nicht die Grundlage für eine Reklamation der gesamten Lieferung sein.

6. Der Lieferant ist für die Beschaffenheit der Verpackung hinsichtlich ihrer Eignung für bestimmte Anwendungen nur nach entsprechender schriftlicher Zusicherung verantwortlich.

7. Der Lieferant haftet nicht für branchenübliche Unterschiede und technische Abweichungen in Bezug auf Kleben, Glattheit und Sauberkeit von Papier sowie Klebe- und Nahtstellen, Farbe und Druck.

8. Grundlage für die Beurteilung der vorstehenden Abweichungen sind die Kataloge des Verbands der Wellpappen-Industrie e. V. (VDW) 64295 Darmstadt und die DIN-Norm - beide Dokumente sind in der gültigen Fassung beim Lieferanten erhältlich.

 

§ 14 Höhere Gewalt

1.Verzögert sich die Ausführung der Bestellung infolge höherer Gewalt, so verlängert sich der vereinbarte Liefertermin um die Dauer dieses Hindernisses. Der Lieferant wird den Kunden über höhere Gewalt unverzüglich informieren. Im Übrigen gilt der Vertrag unverändert.

2. Dauert das Hindernis aus höherer Gewalt länger als 6 Wochen, haben beide Parteien das Recht, vom Vertrag zurückzutreten.

 

§ 15 Schlussbestimmungen

1. Für den Fall, dass eine der Bestimmungen dieses Vertrags aufgrund des Gesetzes oder einer endgültigen oder rechtskräftigen Entscheidung eines Gerichts oder einer Verwaltungsbehörde nichtig oder unwirksam ist, bleiben die übrigen Bestimmungen dieses Vertrags in vollem Umfang in Kraft und wirksam.

2. In Angelegenheiten, die nicht in den AGB geregelt sind, gelten die einschlägigen Bestimmungen des polnischen Bürgerlichen Gesetzbuches.

3. Die Möglichkeit, mit Forderungen des Lieferanten abzurechnen, ist ausgeschlossen.

4. Streitigkeiten werden vom zuständigen Gericht am Sitz des Lieferanten unter Anwendung des polnischen materiellen Rechts beigelegt.

5. Die Schadensersatzhaftung des Lieferanten ist durch den Auftragswert begrenzt.

 

© Schumacher Packaging, Krępice Oktober 2019